Oznámení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu KRADEX

(platné od 1. 4. 2022)

I. Všeobecné podmínky

1. Internetový obchod umístěný na webových stránkách kradex.com.pl (dále jen E-shop nebo Internetový obchod) umožňuje nakupovat přes internet.

2. E-shop Kradex.com.pl je provozován společností:

Kradex Sp. z o.o.
ul. Minerska 4
04-506 Warszawa

DIČ (NIP): 9522187930

IČ (REGON): 381603418

3. Korespondenční adresa:

Kradex Sp. z o.o., ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa,
tel: (+48 22) 613-08-88
e-mail: kradex@kradex.com.pl

4. Nákupem v internetovém obchodě kradex.com.pl souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a přijímá je potvrzením objednávky.

II. Zpracování osobních údajů

5. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), je Robert Radzikowski, podnikající pod jménem společnosti Kradex Sp. z o.o., ul. Nadnieprzańska 32, 04-506 Varšava (dále jen „Správce“ nebo „Kradex“).

6. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů písemně na adrese: iod@kradex.com.pl

7. Osobní údaje jsou poskytovány přímo zákazníkem. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem. Důsledky neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost vytvořit účet v internetovém obchodě a nemožnost nákupu.

8. Uživatelé účtu jsou povinni informovat Správce o jakékoli změně rozsahu poskytnutých osobních údajů.

9. Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními GDPR a příslušnými národními předpisy.

10. Účel a právní základ zpracovávaných osobních údajů.

Shromažďované osobní údaje zpracováváme:

 • za účelem plnění kupní smlouvy nebo přijetí opatření před jejím uzavřením, včetně dodávky zboží nebo služeb zákazníkovi, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
 • v případě vytvoření účtu v internetovém obchodě budou osobní údaje zákazníka zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou ve formě vedení účtu, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR;
 • za účelem vystavování a uchovávání faktur, včetně účetních dokladů na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví a další zvláštních předpisech;
 • za účelem vyřízení práva na odstoupení od smlouvy a reklamace ve lhůtě a ve formě stanovené zákonem, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR;
 • za účelem zajištění, vymáhání pohledávky a obraně proti pohledávkám vyplývajícím z obchodní činnosti, což je oprávněný zájem Správce zpracovávaných údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR;
 • za účelem marketingu svých vlastních produktů a služeb, za tímto účelem může zákazník dostávat od Správce informace o speciálních nabídkách a slevových kampaních, na základě oprávněného zájmu Správce, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR;
11. Osobní údaje zpracováváme po dobu:

 • nezbytnou k realizaci kupní smlouvy a po uplynutí této doby po dobu nezbytnou k prokázání plnění této smlouvy, tj. období promlčecí doby pro nároky;
 • v případě, že máte uživatelský účet, po dobu trvání vedení účtu. tj. po dobu nezbytnou k plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou uzavřené v rámci Internetových stránek a po této době po dobu promlčení nároků;
 • uchovávání účetní a daňové dokumentace vyplývající z příslušných právních předpisů, tj. do momentu vypršení příslušných období přechovávání;
 • umožňující posouzení reklamace, včetně uložení do momentu promlčení nároků nebo dokud nevyprší platnost povinnosti archivace vyplývající z právních ustanovení;
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu, zejména za účelem přímého marketingu, ukládáme údaje do momentu, dokud zákazník proti takovému zpracování nevznese námitku. Po této době již nebudou údaje pro tento účel tj. přímého marketingu zpracovávány, ale jejich další uchovávání může být nutné z důvodu plnění smlouvy nebo zákonných ustanovení.

12. Za účelem realizace výše popsaných účelů zpracování může Kradex sdílet osobní údaje zákazníků s následujícími kategoriemi příjemců, tj.:

 • subjekty, které nás podporují při činnostech nezbytných k plnění smlouvy, včetně těch, realizujících dodávky zboží, platební operátoři;
 • subjekty spolupracující při organizaci marketingových kampaní;
 • subjekty nakupující pohledávky - v případě nezaplacení faktur zákazníkem včas;
 • subjekty spolupracující s Kradex při obsluze účetních, daňových a právních záležitostí;
 • veřejné orgány nebo subjekty vykonávající veřejné úkoly na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z požadavku.
Kradex nepředává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

13. Zákazníci mají následující práva vyplývající z GDPR:

 • Právo na přístup - na tomto základě může zákazník požadovat informace o zpracování osobních údajů, a my poskytneme informace o zpracování údajů, zejména o účelů a právních základech pro jejich zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou sdíleny, a plánovaných termínech jejích odstranění;
 • Právo na získání kopie údajů - na tomto základě, na žádost zákazníka, poskytneme kopii osobních údajů, které zpracováváme;
 • Právo na opravu - jako Správce máme povinnost odstranit jakékoli nesrovnalosti nebo chyby ve zpracovávaných osobních údajích a jsou-li neúplné, doplnit je;
 • Právo na odstranění - na tomto základě může zákazník požadovat odstranění údajů, jejichž zpracování již není nutné k realizaci kterýkoli z účelů, pro které byly údaje shromážděny;
 • Právo na omezení zpracování - v případě, že bude vznesena taková žádost, přestaneme provádět operace s osobními údaji, v souladu s přijatými zásadami uchovávání údajů nebo do doby, než přestanou existovat důvodu k omezení zpracovávání údajů (např. nebude vydáno rozhodnutí dozorového orgánu povolující další zpracovávání údajů);
 • Právo na přenos údajů - na tomto základě - v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo vyjádřeným souhlasem - jako Správce vydáme údaje poskytnuté zákazníkem, ve formátu, který umožňuje jejich přečtení počítačem. Můžete rovněž vznést požadavek na odeslání těchto údajů jinému subjektu - avšak pod podmínkou, že v tomto ohledu existují technické možnosti, jak na naší straně, tak na straně této jiné entity;
 • Právo vznést námitku - zákazník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by musel tuto námitku odůvodňovat. Může rovněž vznést námitku proti zpracování údajů, které probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, jako Správce (např. pro analytické nebo statistické účely);
 • Právo podat stížnost - pokud se zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě na ul. Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).
14. Při realizaci výše uvedených práv můžeme pro účely ověření požadovat potvrzení totožnosti zákazníka.

15. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás na adrese: iod@kradex.com.pl

16. Kradex vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil všechny možné prostředky fyzické, technické a organizační ochrany osobních údajů proti jejich náhodnému nebo úmyslnému zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení, využití nebo přístupu, v souladu se všemi platnými předpisy.

17. Odpovědnost za poskytnutí nepravdivých osobních údajů nese zákazník.

18. Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností Kradex naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

III. Proces podávání a vyřizování objednávek

19. Objednávku lze zadat prostřednictvím internetového obchodu pomocí funkce přidání produktu do košíku a následně pomocí tlačítka „Objednat“. Během procesu zadávání „Objednávky“, před jejím schválením, Zákazník provede výběr způsobu doručení zakoupeného zboží, způsobu platby za objednávku a přijme ustanovení těchto Pravidel označením příslušného odkazu. Po správném provedení činností popsaných v předchozí větě Zákazník potvrdí objednávku.

20. Za účelem zdokonalení procesu realizace „Objednávky“ se doporučuje zřídit si uživatelský účet, který Vám umožní rovněž sledovat aktuální stav realizace objednávky. Je však rovněž možné zadat objednávku bez vytváření uživatelského účtu.

21. Základní podmínkou pro realizaci nákupů je správné vyplnění kontaktních údajů spolu se správnou, existující e-mailovou adresu a telefonním číslem, na kterém bude možné objednávku potvrdit. Pokud Zákazník uvede nesprávné údaje nebo neexistující údaje, což společnosti Kradex zabrání potvrdit zadání Objednávky, nebude objednávka zpracována. Zákazník nese riziko uvedení nesprávných adresních údajů v průběhu zadávání objednávky, zejména riziko náhodné ztráty objednaného zboží zaslaného na adresu uvedenou v objednávce.

22. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně po celý rok. Objednávky zadané v pracovní dny po hodině 11:00, v soboty, neděle a svátky - budou přijaty k realizaci následující pracovní den. Pracovní dny jsou všechny dny v týdnu kromě sobot, nedělí a dnů uznaných samostatnými předpisy jako dny pracovního klidu, stejně jako dny, během nichž má Kradex zavřeno. O dnech, kdy má Kradex zavřeno, informuje na svých internetových stránkách (www.kradex.com.pl) s dostatečným předstihem.

23. V případě okolností, které brání úplné nebo dočasné realizaci zadané objednávky si Kradex vyhrazuje právo pozastavit realizaci objednávky - o vzniklé situaci se zavazuje neprodleně informovat Objednávajícího.

24. Objednávky s nesprávně vyplněnými kontaktními údaji nebudou brány v úvahu v případě: neuvedení nebo uvedení nesprávného DIČ, neuvedení e-mailové adresy, chybějícího kontaktní telefonní číslo a chybějících údajů o společnosti, chybějící dodací adrese. Kradex nenese odpovědnost za nesprávně adresovanou zásilku v případě, že Zákazník uvede nesprávnou adresu.

25. Bezprostředně před zadáním objednávky bude Zákazník informován o hlavních vlastnostech služby (objednaného zboží), celkové ceně služby (zboží) včetně DPH pro zákazníky s polským daňovým identifikačním číslem (NIP), ceně za přepravu prvního přepravního kartonu a případném manipulačním poplatku. V případě výběru platby předem jako způsobu platby, obdrží zákazník proforma fakturu s závaznou částkou k zaplacení a bankovními údaji pro platbu. V případě odstoupení od smlouvy informuje Kancelář o nákladech na dopravu za vrácení zakoupeného zboží. Před podáním objednávky je Zákazník také povinen potvrdit, že ví, že se zadání objednávky váže se závazkem úhrady. K potvrzení zadávané objednávky používá Zákazník tlačítko označené čitelným nápisem „objednávka se závazkem úhrady.“

26. Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mailovou zprávu, automaticky vygenerovanou Obchodem, která představuje potvrzení uzavření smlouvy o prodeji zboží. Po dokončení procesu balení v případě zásilky, obdrží Zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce e-mail ze systému GLS informující o přípravě balíčku k odeslání. V případě výběru osobního odběru obdrží Zákazník na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce e-mail s informací o možnosti odběru Objednávky. Tyto informace jsou rovnocenné s dokončením realizace zadané objednávky ze strany společnosti Kradex.

27. Ceny zboží v internetovém obchodě Kradex na adrese: www.kradex.com.pl jsou uvedeny ve vybrané měně a zahrnují DPH (hrubé ceny). Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu a případné manipulační poplatky.

28. U objednávek s hodnotou nižší než 250 PLN bez DPH, je připočítán manipulační poplatek 25 PLN bez DPH. O nutnosti úhrady manipulačního poplatku z důvodu nízké hodnotě objednávky je Zákazník informován v průběhu procesu zadávání objednávky, prostřednictvím speciální instrukce na obrazovce. Informace o celkové hodnotě objednávky jsou následně uvedeny na internetových stránkách Obchodu poté co si Zákazník zvolí způsob doručení a způsob platby.

29. V Obchodě jsou přípustné následující způsoby platby:

 • převodem na účet Kradex (přičemž ve vztahu k první objednávce Zákazníka je nutné uhradit platbu předem ve výši 100% objednaného zboží; ostatní zákazníci s maximálně 14denním platebním termínem),
 • na dobírku - při obdržení Objednávky od zástupce kurýrní společnosti GLS,
 • v hotovosti - v případě osobního vyzvednutí v Obchodě.
30. Kradex vystavuje na zakoupené zboží fakturu s DPH. Chcete-li obdržet fakturu s DPH, je nutné správně vyplnit údaje o společnosti spolu s DIČ v Objednávkovém formuláři. Faktura s DPH bude vždy připojena k zásilce.

31. Zásilky v Polsku realizujeme prostřednictvím kurýrní společnost GLS na náklady příjemce nebo společnosti RABEN v případě paletových zásilek. Objednávka je realizována na adresu uvedenou Zákazníkem v zadané Objednávce. Dodací lhůta deklarovaná kurýrní společností je 24 - 48 hodin od okamžiku odebrání zboží z Obchodu.

32. V případě zásilky zboží do zahraničí jsou termín a náklady na doručení vždy dojednány Obchodem přímo se Zákazníkem.

33. Kradex nevykonává objednávky za účasti externích kurýrních společností.

34. Kurýr GLS vyzvedává zásilky od pondělí do pátku kolem 14.00 hod.

35. Náklady na dopravu závisí na objemu objednaného zboží (množství odeslaných kartonů) a zvoleném způsobu platby.

 • Náklady na dopravu s platbou předem (převod na účet Kradex) za 1 karton do 30 kg jsou 15 PLN + DPH.
 • Náklady na dopravu s platbou na dobírku, za 1 karton do 30 kg jsou 18 PLN + DPH.
36. Platbu předem na účet Kradex provádí Zákazník po obdržení proforma faktury e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Originál faktury DPH je vždy přiložen k zásilce.

IV. Odstoupení od smlouvy zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - vracení peněz

37. Definice Spotřebitele - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím na zboží či služby, které přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností.

38. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s E-shopem do 14 dnů bez udání důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů popsaných v dalším obsahu těchto Obchodních podmínek (náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy). Pokud zákazník využije možnost odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, má se za to, že nebyla uzavřena. Při odstoupení od uzavřené smlouvy musí být vrácené zboží vráceno v neporušené formě, bez známek použití v původním obalu. Výjimkou jsou produkty přizpůsobené konkrétní objednávce zákazníka. V tomto případě si společnost Kradex vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží.

39. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v předchozím bodě běží ode dne převzetí Objednávky Zákazníkem nebo jím určenou třetí stranou, která není dopravcem, a v případě smlouvy, jejíž předmětem je více věcí, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části Zákazníkem a pro jiné smlouvy - ode dne uzavření smlouvy.

40. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník informovat Kradex na adrese uvedené v bodě 2 Pravidel o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením. Dopis obsahující prohlášení o odstoupení od smlouvy můžete zaslat také e-mailem na adresu: kradex@kradex.com.pl.

41. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy naleznete níže:

VZOROVý FORMULáŘ PRO ODSTOUPENí OD SMLOUVY
(tento formulář musí být vyplněn a zaslán zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
- Adresát: KRADEX ul. Minerska 4, 04-506 Warszawa, email: kradex@kradex.com.pl
- Já/My (*) tímto oznamuji /oznamujeme (*) mé/naše odstoupení od kupní smlouvy na následující předměty (*) smlouvy o dodání následujících předmětů (*) smlouvy o provedení práce spočívající v realizaci následujících věcí (*) / o poskytování následujících služeb (*)
- Datum uzavření smlouvy (*)/převzetí(*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (-lů)
- Adresa (adresy) spotřebitele(-lů)
- Podpis (podpisy) spotřebitele(-lů)
- Datum
(*) Nehodící se škrtnout.

42. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Zákazník před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal zprávu o výkonu svého práva na odstoupení od smlouvy.

43. V případě odstoupení od této smlouvy vrátí Kradex Zákazníkovi všechny obdržené platby, včetně nákladů na doručení věci, neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí realizace práva na odstoupení od této smlouvy. Kradex vrátí platbu na účet uvedený Zákazníkem. Kradex si vyhrazuje právo na pozastavení procesu vrácení peněz až do momentu převzetí zboží nebo do předložení důkazu o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

44. Vrácené zboží by mělo být zasláno na adresu uvedenou v bodě 2 Pravidel, neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník informoval Kradex o odstoupení od smlouvy. Termín je dodržen, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. K vracenému zboží prosím připojte doklad o koupi (fakturu nebo stvrzenku).

45. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen pokrýt náklady spojené s vrácením zboží společnosti Kradex na adresu uvedenou v bodě 2 Pravidel.

46. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se společností Kradex v souvislosti se smlouvami:

 • na poskytování služeb, pokud E-shop službu provedl v plném rozsahu s výslovným souhlasem Zákazníka, který byl před začátkem služby informován, že po poskytnutí služby E-shopem ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
 • v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá E-shop žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb, tzv produkty kustomizované.

V. Reklamace

47. Obchod se zavazuje dodávat zboží bez vad.

48. Pokud se však ukáže, že dodané zboží má vady, má Zákazník právo uplatnit práva vyplývající ze záruky, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

49. Zákazník je povinen podat reklamaci zasláním oznámení e-mailem na adresu: reklamacje@kradex.com.pl. V případě reklamace by měl Zákazník zaslat reklamované zboží spolu s popisem vad do Obchodu (na adresu uvedenou v bodě 2 Pravidel).

50. K oznámení o reklamaci by měl Zákazník přiložit:

reklamacje@kradex.com.pl. Základem pro posouzení reklamace je:

 • fotografie kartonu
 • fotografie vadného zboží;
 • fotografie dokladu o nákupu.
51. Reklamace jsou vyřizovány do 14 dnů od data doručení reklamovaného zboží do Obchodu.

52. Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, doručí Kradex Zákazníkovi zboží bez vad. V případě nedostatku objednaného zboží bez vad, bude o této skutečnosti Kradex Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky a následně dle volby Zákazníka - vrátí částku zaplacenou za vadné zboží na uvedený bankovní účet do 14 pracovních dnů od kladného posouzení reklamace nebo zašle jiný produktu ve stejné ceně, vybraný Zákazníkem.

53. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, Kradex prohlašuje, že žádné z ustanovení Pravidel neomezuje práva Zákazníka, na které má nárok podle Občanského zákoníku a dalších ustanovení platných na území Polska.

VI. Závěrečná ustanovení

54. Pro správné používání E-shopu musí Zákazník používat nejnovější dostupné webové prohlížeče, které podporují zabezpečené šifrovací protokoly SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 s šifrováním AES128 nebo lepší, jako jsou nejnovější verze Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari atd.

55. Internetový obchod nenese odpovědnost za blokování odesílání zpráv ze strany administrátorů poštovních serverů na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem ani za mazání a blokování e-mailů softwarem nainstalovaným v počítači používaném Zákazníkem.

56. Fixace, zajištění, zpřístupnění a potvrzení zásadních ustanovení kupní Smlouvy Zákazníkovi se provádí zasláním potvrzení, specifikace objednávky na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu nebo přiložením faktury s DPH k zásilce.

57. Jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se fungování Internetového obchodu může Zákazník nahlásit e-mailem na adresu: kradex@kradex.com.pl.

58. Internetový obchod si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto Obchodních podmínek. O jakýchkoli změnách smluvních podmínek internetového obchodu Kradex bude Zákazník informován při příštím přihlášení na stránky www.kradex.com.pl a bude požádán o přijetí změn.

59. Změny Obchodních podmínek vstupují v platnost ve lhůtě stanovené Internetovým obchodem, nejméně však do 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách www.kradex.com.pl. Obsah nových obchodních podmínek bude zveřejněn na www.kradex.com.pl.

60. U objednávek podaných před tím, než vstoupí změny Obchodních podmínek E-shopu Kradex v platnost, se použijí ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v době podání objednávky.