Oznámení

Due to the constantly growing number of retail orders for single enclosures, which customers duplicate every few days, from 01/08/2021 we are forced to introduce a handling fee of PLN 30.75 gross (PLN 25.00 net) for orders with a value below PLN 250 net (PLN 307.5 gross). Please think over your purchasing needs and, if possible, combine them into one order. The purpose of this decision is to shorten the lead time for all orders.

The fee is valid until further notice and applies only to product orders . Our services contracts are not covered by it.

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí pro Kradex Krzysztof Radzikowski (www.kradex.com.pl)

Informace obsažené v tomto prohlášení se týkají zpracování osobních údajů na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich webových stránek a jsou určeny zejména k informování Uživatele o zpracování jeho osobních údajů, o účelech tohoto zpracování, příjemcích údajů, o právních základech zpracování, lhůtách uchovávání údajů jakož i o právech, která Uživateli přísluší v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů.

I. Definice

 • Správce - Kradex Krzysztof Radzikowski se sídlem ve Varšavě (04-205) na ulici Naddnieprzańska 32, dále jen „Správce“ nebo Kradex. Kontaktní údaje Správce - e-mail: kradex@kradex.com.pl.

 • Osobní údaje — veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné prostřednictvím jednoho nebo více specifických faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně např. jména a příjmení, kontaktních údajů, e-mailové adresy.

 • Zásady — Tyto Zásady ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů.

 • GDPR - nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/41/ES.

 • Stránky — webové stránky spravované Správcem na www.kradex.com.pl

 • Uživatel — osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem v souvislosti s používáním stránek www.kradex.com.pl a služeb, které Správce poskytuje.

II. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Stránek

V souvislosti s používáním Stránek Uživatelem shromažďuje Správce údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb.

Níže jsou uvedeny zásady a účely zpracování údajů shromážděných během používání Stránek Uživatelem.

III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat písemně na adrese:

E-Mail: iod@kradex.com.pl

IV. Účel, právní základy pro zpracování a období, po které budeme zpracovávat osobní údaje Uživatelů Stránek.

1. Právní základy pro zpracování osobních údajů

Správce může shromažďovat osobní údaje subjektu údajů na základě následujících ustanovení zákona v závislosti na účelu, pro který byly údaje shromážděny.

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Váš souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese kradex@kradex.com.pl, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci aktivit před uzavřením smlouvy, na žádost subjektu údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které Správce podléhá, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Je-li zpracování údajů nezbytné k ochraně oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním zmíněným zájmem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Níže jsou uvedeny účely, právní základy a období, po které budeme zpracovávat osobní údaje Uživatelů.

2. Newsletter

a. Účel a právní základ zpracovávaných údajů

Pokud souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru a poskytnete nám za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu, budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich novinkách, událostech a akcích souvisejících s aktivitami společnosti Kradex (např. nové produkty, události na sociálních sítích, speciální akce, náš aktuální katalog). Poskytnutí údajů pro zasílání newsletteru je dobrovolné.

Právním základem opravňujícím Správce ke zpracovávání osobních údajů za účelem rozesílání newsletteru je Váš dobrovolný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) udělený zaškrtnutím příslušných políček. Pokud nedáte souhlas, nebudeme schopni výše uvedenou službu realizovat.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním Vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu nastane kliknutím na odkaz, který je v newsletteru. Kromě toho může Uživatel odhlásit odběr newsletteru po přihlášení do nastavení účtu.

b. Osobní údaje, které budeme zpracovávat v souvislosti s newsletterem

 • E-mailová adresa

Kromě toho se při registraci shromažďují následující údaje:

 • IP adresa připojovaného zařízení

 • Datum a čas registrace

c. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány až do odvolání souhlasu. V případě Vaší nečinnosti, ne déle než 24 měsíců (čas se počítá od okamžiku registrace nebo poslední aktualizace nastavení newsletteru, která jsou k dispozici po přihlášení do nastavení účtu). Ostatní osobní údaje shromážděné během registračního procesu budou obvykle vymazány po dvou měsících.

2. Přímý marketing vlastních produktů a služeb

a. Účel a právní základ zpracovávaných údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely marketingu vlastních produktů a služeb. V souvislosti s tím může Uživatel například dostávat informace od Správce o speciálních nabídkách a slevových kampaních. Zpracování údajů probíhá na základě oprávněného zájmu Správce, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

b. Rozsah zpracovávaných údajů

 • e-mailová adresa

c. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu ukládáme, dokud proti tomuto zpracování Uživatel nevznese účinnou námitku. Po uplynutí této doby už nebudou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, ale další uchovávání může být nezbytné z důvodu plnění smlouvy nebo právních předpisů.

3. Uživatelské dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu a Facebooku

a. Účel a právní základ zpracovávaných údajů

Na našich webových stránkách je kontaktní formulář a je zde uvedena také e-mailová adresa, jejichž prostřednictvím lze zaslat dotaz a odeslat žádost Uživatele a identifikovat jej.

Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných k identifikaci Uživatele, kontaktování Uživatele a zodpovězení dotazu. Uživatel může uvést také další údaje pro usnadnění kontaktu nebo zpracování dotazu.

Poskytnutí údajů označených hvězdičkou je povinné pro přijetí a zpracování dotazu a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost jeho zodpovězení. Poskytování zbývajících údajů Uživatelem je dobrovolné.

Právním základem pro zpracování údajů označených hvězdičkou je realizace oprávněných zájmů Správce ve formě komunikace s Uživateli Stránek a jejich identifikace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které nejsou označeny hvězdičkou, je souhlas Uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) udělený vyplněním nepovinných polí formuláře.

Souhlas Uživatele může být kdykoli odvolán, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

b. Osobní údaje, které budeme zpracovávat v souvislosti s možností kontaktu ze strany Uživatele

 • Jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo

 • IP adresa

Pokud Uživatel využívá možnost kontaktního formuláře, jsou data vyplněná v jednotlivých polích odesílána a ukládána v okamžiku položení dotazu. Kromě toho se ukládá IP adresa připojovaného zařízení.

c. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty během e-mailové komunikace nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou zpracovávány až do dokončení korespondence s Uživatelem a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčecí lhůty případných nároků. Korespondence je ukončena, pokud okolnosti naznačují, že byla dotyčná záležitost vyřešena.

Kromě toho je možný kontakt přes Facebook. Můžete nám napsat zprávu ze svého profilu na Facebooku. Bude nám zaslán název Vašeho profilu na Facebooku a případně i Vaše jméno a příjmení.

4. Registrace při zakládání účtu na Stránkách

a. Účel a právní základy zpracovávaných údajů

Uživatel má možnost založit účet na Stránkách Správce, za tímto účelem se musí zaregistrovat a poskytnout osobní údaje. Poskytnuté osobní údaje slouží k identifikaci Uživatele. Vytvoření účtu umožňuje Uživateli podat objednávku, rychle vytvářet, spravovat a používat fakturační údaje, snadno kontrolovat stav objednávky a historii objednávek.

K podání objednávky na E-shopu není nutné mít účet.

Osobní údaje budou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. za účelem plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb formou vedení účtu na Stránkách Správce a za účelem zřízení a správy účtu.

Správce bude zpracovávat osobní údaje také pro jiné účely související s vlastnictvím účtu, tzn. za účelem:

 • plnění kupní smlouvy, včetně dodání zboží nebo služeb a kontaktování v souvislosti s plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

 • vedení účetnictví a daňové evidence, pokud je faktura vystavena za účelem zdokumentování prodeje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v souvislosti s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví a dalšími zvláštními ustanoveními;

 • vyřizování reklamace podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

 • zjišťování, vymáhání nároků a obhajoby proti nárokům z titulu hospodářské činnosti, které představují oprávněný zájem na zpracování údajů ADO (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, ale pro registraci a vedení účtu nezbytné. Neposkytnutí údajů znemožňuje vytvoření účtu.

b. Rozsah osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vedeným účtem

Na našich Stránkách nabízíme Uživatelům možnost zaregistrovat svůj účet prostřednictvím poskytnutí osobních údajů. Údaje se zadávají do jednotlivých polí, odesílají se Správci a ukládají. Údaje nebudou předávány třetím stranám. Při registraci se zaznamenávají následující údaje:

 • E-mailová adresa

 • Heslo

 • Adresa pro fakturaci a zásilky

V okamžiku registrace se ukládají také následující údaje:

 • IP adresa uživatele

 • Datum a čas registrace

c. Období zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení účtu, tj. po dobu trvání smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

V případě, kdy zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, budou osobní údaje zpracovávány po dobu uchovávání účetních a daňových záznamů vyplývající z příslušných ustanovení zákona, tj. do konce příslušných lhůt pro uchovávání.

Osobní údaje zpracovávané podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se uchovávají po dobu promlčecí lhůty nároků vyplývajících z ustanovení zákona nebo dokud proti tomuto zpracování nevznesete účinnou námitku.

Osobní údaje budou smazány, jakmile skončí účel jejich zpracování.

d. Smazání účtu

Jako Uživatel máte možnost registraci kdykoliv zrušit. Napište nám zprávu na následující adresu:

E-Mail: kradex@kradex.com.pl

Nebo použijte tlačítko Smazat účet na stránce Nastavení účtu.

Pokud jsou údaje vyžadovány pro plnění smlouvy nebo k přijetí opatření před uzavřením smlouvy nebo pokud existují právní povinnosti uchovávat, je předčasné vymazání údajů možné pouze v rozsahu, v jakém smluvní nebo právní závazky nebrání smazání.

Podrobnosti o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaším účtem, naleznete v Obchodních podmínkách e-shopu prostřednictvím odkazu www.kradex.com.pl/shopconditions

5. Zabezpečení webových stránek a vytváření protokolových souborů

a. Účel a právní základ zpracovávaných údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby byla webová stránka doručena do zařízení uživatele. Za tímto účelem musí být po celou dobu relace uchovávána IP adresa Uživatele.

Data jsou uložena v protokolových souborech, aby byla zajištěna funkčnost webu.

Kromě toho jsou data využívána k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Vyhodnocení údajů pro marketingové nebo jiné účely se v této souvislosti neprovádí.

Náš oprávněný právní zájem na zpracování údajů je také zakotven v těchto účelech zpracování.

Právním základem pro dočasné ukládání dat a protokolových souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

b. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Pokaždé, když navštívíte naše Stránky, shromažďuje náš systém automaticky data a informace z počítačového systému přístupového zařízení (počítače, smartphonu, tabletu atd.).

Shromažďují se následující údaje:

 • Informace o používaném typu prohlížeče a jeho verzi;

 • Operační systém připojovaného zařízení;

 • IP adresa připojovaného zařízení;

 • Datum a čas přístupu;

 • Webové stránky, ze kterých se systém přístupového zařízení dostává na naše webové stránky.

Data jsou také uložena v protokolových souborech našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji Uživatele.

c. Období zpracování osobních údajů

Údaje budou smazány, jakmile přestanou být zapotřebí k dosažení cíle, kvůli němuž byly shromážděny. V případě shromažďování dat pro zpřístupnění Stránek, k tomu dochází v případě ukončení relace.

Pokud jsou data ukládána v protokolových souborech, dojde k tomu nejpozději po dvou měsících. V tomto případě se však IP adresy uživatelů odstraňují nebo se stávají anonymními, takže identifikace přístupu zákazníka již není možná.

6. Používání souborů cookie

a. Účel a právní základ zpracovávaných údajů

Účelem používání souborů cookie je zjednodušit používání našich Stránek pro Uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Soubory cookie potřebujeme pro následující použití:

 • Možnost použití nastavení pro povolené typy souborů cookie;

 • Možnost použití nastavení jazyka;

 • Technická implementace přihlašovací funkce;

 • Možnost zachovat stav viditelnosti jednorázových vyskakovacích oken;

 • Obsah košíku je sdílený v oknech nebo na kartách prohlížeče.

 • Anonymní analýza použití pomocí anonymního ID Uživatele.

Anonymní ID Uživatele se používá ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Díky analytickým souborům cookies se dozvídáme, jak se náš web používá a díky tomu můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

Náš oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá také v těchto účelech.

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Naše Stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v paměti webového prohlížeče nebo prostřednictvím webového prohlížeče v počítačovém systému Uživatele. Pokud Uživatel navštěvuje Stránky, může být soubor cookie po vyjádření souhlasu uložen v operačním systému Uživatele. Tento soubor cookie obsahuje typický řetězec znaků, který umožňuje unikátní identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě stránky.

Následující údaje jsou ukládány a odesílány v souborech cookie:

 • Možnosti ochrany osobních údajů a souhlasy vyjádřené uživatelem;

 • Nastavení jazyka;

 • Přihlašovací údaje;

 • Nastavení automaticky vyskakujících oken;

 • Obsah košíku;

 • Anonymní ID Uživatele.

b. Doba zpracování osobních údajů

Před odesláním libovolného souboru cookie Stránka požádá o příslušný souhlas, který se vymezuje do několika kategorií. Změnu souhlasů lze provést výběrem příslušné možnosti na stránce . Soubory cookie se ukládají na zařízení Uživatele, ze kterého přistupujete na Stránky po dobu maximálně 12 měsíců a jsou odesílány na naši Stránku. Proto máte jako Uživatel úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Kromě toho můžete také zakázat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. To lze provést také automaticky. Pokud jsou na našich webových stránkách soubory cookie zakázány, nemusí být možné používat všechny funkce webu.

7. Analýza webu od Google Analytics

a. Účel a právní základy zpracovávaných údajů

Naše internetové stránky používají Google Universal Analytics, služby internetové analýzy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google”). Služba Google Universal Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné v počítačích Uživatelů, které pomáhají stránkám analyzovat způsob, jak uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o používání stránek uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a jsou tam uchovávány. Na těchto stránkách byla aktivována anonymizace IP adres Uživatelů Google v členských zemích Evropské unie nebo byly v jiných signatářských zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve zkráceny. V některých případech se úplná IP adresa odesílá na server Google v USA a tam se zkracuje. Jménem provozovatele těchto stránek využije Google tyto informace k hodnocení používání stránek uživateli, k vypracování zpráv o aktivitách na webu a k tomu, aby provozovateli zajistil další služby související s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odesílaná prohlížečem v rámci služby Google Universal Analytics se kombinuje s jinými daty Google. Před spuštěním externích skriptů Google webová stránka požádá o odpovídající souhlas. Správce údajů nenese odpovědnost za externí skripty společnosti Google.

Zpracování uživatelských dat službou Google Analytics nám umožňuje analyzovat chování Uživatelů, pokud jde o prohlížení Stránek. Jsme schopni shromažďovat informace o používání jednotlivých komponent našich Stránek vyhodnocením získaných údajů. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše Stránky a usnadňovat jejich používání. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá také v těchto účelech. Anonymizací IP adresy je dostatečně zohledněn zájem Uživatelů na ochraně jejich osobních údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

b. Doba zpracování osobních údajů

Před spuštěním externích skriptů Google požádá webová Stránka o odpovídající souhlas. Změnu souhlasů lze provést výběrem příslušné možnosti na stránce . Soubory cookie se ukládají na zařízení Uživatele, ze kterého přistupuje na naše internetové stránky, po dobu maximálně 12 měsíců a jsou odesílány na naše Stránky. Proto máte jako Uživatel úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Kromě toho můžete také zakázat nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Soubory cookie, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. To lze provést také automaticky. Pokud jsou na našich webových stránkách soubory cookie zakázány, nemusí být možné používat všechny funkce webu.

Kdykoliv můžete vznést námitku proti shromažďování výše popsaných údajů s účinností do budoucna změnou nastavení povolených typů souborů cookie na našich webových stránkách nebo pomocí doplňku pro deaktivaci pro prohlížeče s Google Analytics na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Službě Google Universal Analytics již nebudou data odesílána.

Kliknutím na tento odkaz můžete také zabránit shromažďování dat prostřednictvím Google Universal Analytics. Nastavený soubor cookie umožňuje zrušit shromažďování Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Soubor cookie pro zrušení je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše Stránky a je uložen v zařízení Uživatele. Pokud odstraníte soubory cookie v tomto prohlížeči, je třeba znovu nastavit soubor cookie pro zrušení.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009

c. Příjemce údajů a předávání do třetí země

Příjemcem těchto údajů jsou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V případech, kdy jsou osobní údaje odesílány do USA, je povolen převod společnosti Google Inc. v USA. Společnost byla certifikována v souladu s požadavky štítu EU–USA na ochranu soukromí. Podle čl. 25 odst. 6 směrnice EU o osobních údajích (1995) vydala Komise EU rozhodnutí o přiměřenosti ve formě takzvaného štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA. Štít na ochranu soukromí EU-USA je mezivládní dohodou mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Tato dohoda upravuje ochranu osobních údajů předávaných z členského státu Evropské unie do USA. Proces autocertifikace prováděný společnostmi pod dohledem amerických orgánů zajišťuje, že pouze společnosti, které dodržují ochranu údajů, budou rovnocenné údajům, které EU zpracovává v USA. Společnost Google Inc. byla certifikována v souladu s požadavky štítu EU–USA na ochranu soukromí. To poskytuje určeným příjemcům přiměřenou úroveň ochrany, a to navzdory absenci usnesení o přiměřenosti Evropské komise ve smyslu článku 45 GDPR.

V. Sdílení dat

1. Správce může předávat uživatelská data třetím stranám pro účely popsané v Zásadách, tj.:

 • zákazníkům, s nimiž Správce uzavřel smlouvy o poskytování služeb;

 • subjektům, které se podílí na procesech nezbytných pro plnění smlouvy, včetně poskytování poštovních a kurýrních služeb, platebních služeb, elektronicky poskytovaných služeb (např. newsletteru);

 • subjektům poskytujícím právní, účetní a poradenské služby, a to i v případě vymáhání nároků souvisejících s podnikatelskou činností prováděnou Správcem a obhajoby vůči nárokům;

 • subjektům, které nám poskytují marketingové služby;

 • subjektům provozujícím nebo poskytujícím podporu našim systémům IKT;

 • subjektům spojeným se společností Kradex;

 • orgánům veřejné správy nebo subjektům vykonávajícím veřejné úkoly.

2. Správce může být povinen poskytnout informace shromážděné z internetových stránek autorizovaným orgánům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

S výhradou, že poskytování údajů o Uživatelích výše uvedeným subjektům se provádí v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s úplnými pravidly souvisejícími s jejich bezpečností.

VI. Práva Uživatele

Uživatel má ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva v souladu s článkem 15 a násl. GDPR:

 • Právo na přístup — na tomto základě může Uživatel požadovat informace o zpracování osobních údajů, a my poskytneme informace o zpracování údajů, a to především pokud jde o účely a právní základy zpracování, rozsah uchovávaných údajů, subjekty, jimž jsou zpřístupňovány a plánované datum jejich smazání;

 • Právo na získání kopie údajů — na tomto základě na vyžádání poskytneme kopii osobních údajů, které zpracováváme;

 • Právo na opravu — jakožto Správce jsme povinni odstranit případné nesrovnalosti nebo chyby zpracovávaných osobních údajů a doplnit je, pokud nejsou úplné;

 • Právo na výmaz - na tomto základě může Uživatel požádat o vymazání údajů, jejichž zpracování již není nutné k realizaci některého z účelů, pro které byly údaje shromážděny;

 • Právo na omezení zpracování - pokud je taková žádost podána, přestaneme provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací, pro které byl vyjádřen souhlas — a jejich uchovávání, v souladu s přijatými pravidly uchovávání údajů nebo dokud není zjištěn důvod omezení zpracování údajů (např. nebude vydáno povolení kontrolních orgánů k dalšímu zpracování údajů);

 • Právo na přenositelnost údajů — na tomto základě - v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo vyjádřeným souhlasem — jako Správce, zveřejníme údaje poskytnuté Uživatelem ve formátu, který umožňuje jejich čtení počítačem. Je také možné požadovat, aby byly tyto údaje zaslány jinému subjektu, avšak pod podmínkou, že v tomto ohledu existují technické možnosti, a to jak na naší straně, tak na straně onoho jiného subjektu;

 • Právo vznést námitku — Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by tuto námitku musel zdůvodnit. Může rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se provádí na základě našeho oprávněného zájmu souvisejícího s rolí Správce (např. pro analytické nebo statistické účely);

 • Právo na odvolání souhlasu - pokud zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), má Uživatel právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu;

 • Právo na stížnost - v případě, že se Uživatel domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, může si stěžovat předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází ve Varšavě na adrese Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

Při realizaci výše uvedených práv můžeme požádat o potvrzení totožnosti Uživatele pro jeho ověření.

VII. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Jednotlivé části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být upraveny nebo aktualizovány. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budou o nich Uživatelé informováni pomocí různých kanálů (například zobrazením bannerů, pop-up okny nebo push oznámeními) nebo prostřednictvím e-mailu, pokud by zaváděná změna měla mít velký dopad na jejich soukromí. V každém případě doporučujeme před použitím našich webových stránek vždy zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli o aktuálním stavu, který mohl být změněn nebo aktualizován.

Stav Prohlášení o ochraně osobních údajů k: květen 2020.